0638510095 info@lgv-velsen.nl

Vragen van de raad

Datum19 maart 2021
Naam raadslidPeter Stam
FractieLGV

Onderwerp: Invloed windturbines op emissies Tata Steel

Toelichting bij de vragen.

De GGD Kennemerland en het RIVM hebben in hun gezondheidsmonitoren 2012 en 2016 de gemeentes Beverwijk en Velsen in de categorie geplaatst van hoogst belast gebied qua blootstelling aan de basismetaalindustrie. Op verzoek van Een Vandaag heeft het IKNL in 2019 haar rapport uitgebracht met de percentages longkanker in de IJmond gesorteerd op postcode. Ook dit rapport toonde aan dat hier sprake was van het vóórkomen van 25 – 51 % meer longkanker in delen van beide gemeentes dan het landelijk gemiddelde. 

Op 2 september 2014 lanceerde de Provincie Noord Holland haar programma “Herstructurering Wind op Land Noord-Holland”. In dit programma werden 9 zoekgebieden getoond waar wind op land  mogelijk zou kunnen zijn. Eén van deze zoekgebieden was de noordelijke strekdam van het sluizencomplex. In een iets later stadium werd hier een strook langs de Reyndersweg op het Tata Steel  industrieterrein aan toegevoegd. Op het laatst genoemde terrein zijn inmiddels in het verlengde van de reeds bestaande drie windturbines van NUON drie extra windturbines van het windpark Ferrum van Tata Steel operationeel. 

Ten behoeve van de VVGB voor zowel het windpark Ferrum als Spuisluis is grondig onderzoek naar de effecten op de leefomgeving aan voorafgegaan. Zo werd voor beide parken door het bureau ESC te Oosterbeek een turbulentieonderzoek verricht. Voor het windpark Ferrum is dit het rapport 2016R002 van 

20 december en voor het windpark Spuisluis van ENECO het rapport  2016R001 van 25 oktober. 

Eén van de conclusies uit deze rapporten was dat:

“In geen der gevallen wordt een grenswaarde voor luchtkwaliteit volgens de wet Milieubeheer overschreden, niet zonder en niet met de windmolens”. 

Hierop baseerde de provincie Noord-Holland zich bij het afgeven van een  VVGB voor beide windparken.

Een andere stelling in beide rapporten was dat:

“Stof vanuit hoge schoorstenen kan wél door de windmolens tot hogere of lagere concentraties leiden, maar dan vooral op relatief korte afstand van de windmolens (tot 1,5 km, zoals in figuur 2 zichtbaar is)”. Aan deze stelling, zo blijkt nu, heeft het bevoegd gezag onvoldoende aandacht besteed.

Recent is namelijk gebleken dat na het  gereedkomen van het windpark Ferrum  bij NNW/N windrichting de turbulentie van de twee meest noordelijke windturbines de emissie met niet alleen stof doch ook met  Zeer Zorgwekkende Stoffen uit de schoorstenen van zowel de Pellet- als de Sinterfabrieken versnelt op leefniveau drukken. 

Zie foto’s op pagina 3, eventueel is filmmateriaal aanwezig.

Op pagina 4, 5 en 6 een overzicht van de emissies van de: 

Pelletfabriek – PEF A03

Sinterfabrieken – SIF A01 / SIF A02 / SIF A03 / SIF A04

Warmband walserijen – WB W01 / WB W02 / WB W04

De emissiecijfers komen  uit het ElectronischMilieujaarverslag 2019 van Tata Steel Nederland. Hierin zitten ook de jaarvrachten  van ZZS.

Op pagina 7 turbulentie in beeld.

Op pagina 8 emissies Tata Steel in beeld en een overzicht van de positie van de diverse windmolens en mogelijk toekomstige windmolens (RES) en fabrieken.

Windpark Horns Rev 3 voor de Deense kust.

Afbeelding van uit een vliegtuig boven Flevoland van het windpark dat in de mist lag. De invloed van de turbulentie is ook hier duidelijk zichtbaar. (02.10.2015)

Een overzicht van de posities van de windparken NUON, FERRUM en SPUISLUIS  en de vier uit het RES zoekgebied duurzame IJmond. De omringende woongebieden als Wijk aan Zee, Heemskerk,  Beverwijk, Velsen Noord en IJmuiden worden nu reeds gerangschikt als hoogbelast gebied. In 2021 werkt de themagroep Hoogblootgestelde Locaties, waarin ook de provincie zitting heeft, een nadere analyse uit om te komen tot objectieve criteria op basis waarvan hoogblootgestelde locaties kunnen worden geïdentificeerd. De IJmond is reeds als zodanig door de provincie voorgedragen.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van beide turbulentie rapporten van ESC?

Vraag 2

Is het college op de hoogte van de invloed van de turbulentie van  windturbines op de emissie uit hoge schoorstenen zoals in beide rapporten is aangegeven?

Zo nee; gaat u zich op de hoogte stellen?

Zo ja; wat heeft u gedaan met de informatie dat emissies uit schoorstenen onder invloed van de turbulentie van windmolens eerder naar het leefniveau worden gebracht?

Vraag 3

Vindt het college het in het licht van het IKNL rapport  verantwoord om een toename van stoffen waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen binnen een straal van 1.5 km van de schoorstenen van Tata Steel toe te staan? De turbulentie doet de pluim uit de schoorstenen immers eerder en daardoor minder verdunt aan de grond neerkomen.

Zo ja; waarom vindt het college dit verantwoord?

Zo nee; wat zal de actie van het college zijn om dit te voorkomen?

Vraag 4

Is het college het met ons eens dat m.b.t vraag 3 deze immissie en depositie in tegenspraak is met het door de gemeente Velsen ondertekende Schone Lucht Accoord.

Zo nee; waarom niet?

Vraag 5

Is het college het met ons eens dat voor het windpark Ferrum alsmede voor het toekomstige windpark Spuisluis “maatwerk regels”  dienen te komen waarin bij ongunstige windrichting, welke voor een toename van de luchtvervuiling op leefniveau kunnen zorgen, de windturbines voor beide windparken  stil gezet  worden?

Zo nee; wwarom niet?

Zo ja; welke actie(s) gaat u ondernemen om deze “maatwerk regels” tot stand te brengen?

Vraag 6

Is het college het met ons eens dat  afgezien dient te worden van het plaatsen van nog meer windturbines op en rond het industrieterrein Tata Steel? 

Zo nee; waarom niet?

Zo js; hoe gaat u zich inspannen om dit te bewerkstelligen?

Vraag 7

Is het college zich ervan bewust dat indien windpark Spuisluis ook wordt gerealiseerd en daarnaast de RES zoeklocatie ten noorden van Wijk aan Zee, Tata Steel bijna rondom in de windmolens staat en er dus afhankelijk van de windrichting emissies van Tata Steel versneld op leefniveau worden gebracht in de omliggende woongebieden?

Zo nee; gaat het college zich hierin verdiepen?

Zo ja: wat zal uw actie zijn om dit te voorkomen?

Wij zien graag de beantwoording van onze vragen, met tussenkomst van de griffie, binnen 15 dagen tegemoet,