Door Forum voor Democratie is, mede ondertekent door de VVD afgelopen donderdag 27 oktober 2022 in de raadsvergadering een motie ingediend met de titel;

Geen voorrang Statushouders Sociale huur.

In de Huisvestingsverordening is vastgelegd dat statushouders als urgent aangemerkt zullen worden, omdat dan spreiding over de hele gemeente mogelijk is, omdat je kunt sturen en statushouders zodoende in alle kernen kan huisvesten.

Hiermee voorkom je dat de statushouders allemaal in IJmuiden en Velsen -Noord gehuisvest worden, omdat daar de meeste sociale huurwoningen zijn.

Er moet dan wel gebouwd worden in alle kernen en dat is helaas de afgelopen 4 jaar weinig gebeurd. Echter de woningbouwplannen komen nu van de grond en is begonnen met de bouw in Velserbroek en Driehuis.

Daar zullen sociale huurwoningen komen en statushouders gehuisvest. Als er geen urgentie is kan je niet sturen en zullen statushouders zelf weer kiezen voor IJmuiden en Velsen-Noord, want daar wonen veel statushouders met dezelfde nationaliteit.

Forum voor democratie wil de statushouders huisvesten in Flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen. In IJmuiden is een locatie aangewezen door het college, waar zij flexwoningen wil realiseren en LGV wil dat deze woningen toegewezen worden aan jongeren uit Velsen die op de wachtlijst staan en niet aan statushouders, want afgesproken is dat IJmuiden en Velsen- Noord ontzien zou worden, omdat zij al overbelast zijn met statushouders.

Daarom is de urgentie noodzakelijk om de toewijzing van woningen aan statushouders te sturen, zodat er spreiding over alle kernen gaat komen.. Als er geen urgentie voor statushouders is, en er dus niet gestuurd wordt, zal de gemeente de statushouders echter toch moeten toewijzen zonder sturing, omdat je elk half jaar een taakstelling opgelegd krijgt en je versneld moet toewijzen. Qua tijd maakt het dus niks uit.

LGV heeft de Motie van Forum van Democratie net als vele andere fracties niet gesteund en na stemming is de Motie verworpen met 5 stemmen voor en 27 tegen.

Dit probleem, dat landelijk speelt kan in de visie van LGV opgelost worden door een structureel landelijke aanpak, waarbij er landelijk meer AZC’s komen en je als regio statushouders huisvest in die kleinschalige AZC’s, die aan de regio zijn toegewezen. Zij kunnen dan vanuit een vaste locatie in de( woningmarkt) regio inburgeren en werk zoeken. En zich in laten schrijven op de reguliere lijst van woningzoekenden in die regio.

Als zij genoeg wachttijd hebben opgebouwd kunnen zij in aanmerking komen voor een woning en is de discussie over voorrang voor statushouders van de baan.

In Nederland zou dit plan regionaal moeten worden opgezet. Zo haal je de achterkant van de AZC’s leeg en beginnen de statushouders in te burgeren in de regio’s. ( Er is dan geen tekort meer voor opvang van nieuwe asielzoekers) 

Leo Kwant

Fractievoorzitter LGV