0638510095 info@lgv-velsen.nl

Sessie “ontwikkeling jeugdhulp” d.d. 18 februari 2021.

LGV wil meer zicht en grip op de jeugdzorg!
Met deze woorden sloot ik de bijdrage van de LGV in de sessie op 18
februari 2021 af, nu begin ik ermee.
Waarom?
Omdat het de enige manier is om de kosten van de jeugdzorg drastisch te
verminderen met behoud van goede zorg voor iedereen die het nodig heeft.


Waar ging de sessie over?
De huidige contracten met de zorgverleners lopen eind van dit jaar af, dus
moeten er voor 2022 en verder nieuwe contracten worden afgesloten.
Met deze contracten moet ook een bezuiniging worden gerealiseerd die
samen met een grotere bijdrage van het Rijk de jeugdzorg weer financieel
gezond moet maken en dat er dus geen bezuinigingen op bijv. sport, cultuur
en welzijn meer nodig zijn om de jeugdzorg betaalbaar te houden.
Wij kregen als raad de zogenaamde concept-verwervingsstrategie ter
bespreking aangeboden.


Wat vind de LGV van deze concept-verwervingsstrategie?
LGV is in ieder geval ingenomen met het ambitieniveau van het document,
maar dat gezegd hebbende is het hoge ambitieniveau in combinatie met de
relatief korte beschikbare tijd om tot contracten te komen één van onze
zorgen. Het college geeft zelf al aan dat er in de planning weinig ruimte is
voor tegenvallers. Een tweede zorg is dat er na de gunningen nog heel veel
geregeld en afgesproken moet gaan worden, de dialoog tussen aanbieders
en opdrachtgever gaat dan pas echt van start.
In de concept-verwervingsstrategie stelt het college het volgende:
“Aangezien de inkoop gericht is op samenwerking en co-creatie geven de
inkoop documenten geen definitief eindbeeld weer en worden er vooraf
niet heel veel eisen opgesteld. Het is een dynamisch proces”


LGV vindt dat er een uitgebreide pré-kwalificatie moet komen zodat we op
voorhand al veel meer ZICHT hebben op wie mag gaan aanbieding en onder
welke condities.
Velsen alleen al heeft op dit moment 134 contractanten op allerlei
verschillende disciplines. Dit aantal moet terug naar max. drie contracten
die het volledige pakket aan jeugdzorg kunnen leveren. Om dit te realiseren
zullen veel aanbieders in een consortiumvorm moeten gaan aanbieden.

In de door LGV voorgestelde pré-kwalificatie moet onder andere duidelijk
worden:

  • Met wie gaat aanbieder samenwerken?
  • Wat ziet de aanbieder aan mogelijkheden om te besparen?
  • Wat zijn de bedrijfsconstructies?
  • De financiële constructies en de jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar van zowel hoofdaannemer als samenwerkingspartner.
  • Is er naleving van de Wet Normering Topinkomens?
  • Enz. enz.


Verder moet het dus absoluut duidelijk zijn dat onze inkoopkracht
voldoende gekwalificeerd is om op te kunnen tegen het “geweld” van
marktwerking en commercie.
Alleen door een transparante opstelling van zowel aanbieders als
opdrachtgever krijgen we ZICHT op de jeugdzorg en als LGV zullen wij erop
toezien dat als de contracten worden vergeven er voldoende elementen van
GRIP instaan die meetbaar zijn voor college en raad.

22 februari 2021
Peter Stam