Onderwerp: Alternatieve functies woningbouwlocaties 

Toelichting bij de vragen:

Al jaren is er sprake van een woningtekort, ook in Velsen. Er zijn veel meer mensen op zoek naar een woning dan dat er woningen beschikbaar zijn. Doordat de afgelopen jaren het aantal woningzoekenden groeide, maar de bouw van nieuwe woningen (mede door de stikstofproblematiek) afnam, is de woningmarkt verder uit balans geraakt met alle gevolgen van dien. Het is niet voor niets dat vanuit de gemeenteraad de afgelopen jaren veel aandacht is gevraagd voor het versnellen van woningbouw, waarom het thema misschien wel het belangrijkste thema bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was én waarom het prioriteit nummer één kreeg bij het opstellen van het raadsprogramma. 

Dit is een passage uit de reeds aangenomen 70%-versie van het raadsprogramma van juni dit jaar: “We blijven inzetten op de reeds lopende projecten voor woningbouwontwikkeling. En we hebben daarnaast de ambitie te versnellen. We vragen het college na de zomer van 2022 te komen met een selectie (een top) van reeds aangewezen locaties voor woningbouw waarbij we kunnen versnellen. Hieruit maakt de raad vervolgens een keuze welke locaties worden versneld. Om versnelling te bewerkstelligen, is de raad bereid te investeren in ambtelijke capaciteit”.

Het heeft de fracties van CDA Velsen en LGV dan ook verbaasd dat op locaties waar woningbouw gepland staat, en waar van versnelling sprake kan zijn, er zomaar voor alternatieve functies wordt gekozen. Daarbij doelen wij op de afspraak voor het voor 3-5 jaar creëren van eenbuurttuin op het Waterlooterrein in Driehuis en de creatie van een Tiny Forest aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden. En hoewel onze fracties in algemene zin enorm positief staan tegenover het honoreren van initiatieven van inwoners, is het raar dat er afspraken worden gemaakt op woningbouwlocaties zonder afstemming met de gemeenteraad én met mogelijke consequenties voor het tempo van woningbouw. Dit roept dan ook de volgende vragen op:

Vraag 1
Waarom is er gekozen om op deze woningbouwlocaties alternatieven toe te staan zonder afstemming met de gemeenteraad? 

Vraag 2
Waarom is er gekozen om op deze woningbouwlocatiesalternatieven toe te staan zonder de plannen voor versnelling van woningbouw af te wachten? 

Vraag 3
Op welke manier waarborgt de gemeente dat het nu toestaan van alternatieven niet tot vertraging leidt voor woningbouw? 


Vraag 4
Loopt de gemeente niet het risico dat er meer weerstand op woningbouw komt rondom deze locaties door het ‘tijdelijk’ accepteren van alternatieve functies? Met ander woorden, welke verwachtingen schept de gemeente hiermee?

Vraag 5
Loopt de gemeente niet het risico dat, ondanks mogelijkejuridisch waarborgen, er door het creëren van een buurttuin of Tiny Forest er kwetsbare flora en fauna ontstaat die vervolgens alsnog voor flinke vertraging kan zorgen bij toekomstige ontwikkeling?

Vraag 6
Welke kosten zijn er door de gemeente gemaakt én te verwachten met betrekking tot de buurttuin in Driehuis?

Vraag 7
Welke kosten worden er gemaakt voor het planten van de Tiny Forest en welke kosten worden voorzien voor het kappen daarvan als we daar woningen laten bouwen?

Vraag 8
Op welke manier vindt de gemeente het te verantwoorden om kosten te maken voor het op korte termijn planten én kappen van bomen en struiken?


Aanvullende toelichting:
Zowel de fracties van CDA Velsen als LGV hechten zeer aan participatie van inwoners, waarbij een constructieve houding van de gemeente wat ons betreft de norm is. Ook de in deze raadsvragen genoemde initiatieven zijn op zichzelf prima. Maar de zorg die onze fracties delen, is dat ze ten koste gaan van al die mensen die al jaren worstelen op de woningmarkt; zij zouden geen dag langer moeten wachten dan strikt noodzakelijk. Elke vertraging in de bouw van woningen dient dan ook voorkomen te worden, want het schaadt de belangen van al die Velsenaren die nu aan de kant staan en mee willen doen.