LGV voor een krachtige lokale koers (mrt 2014)

5voor12Voor U en LGV, Levendig en Gezond Velsen, is het moment aangebroken de Velsense politiek een lokaal democratisch gezicht te geven. Het is vijf vóór twaalf, tijd voor verandering, tijd voor Lijst 5. Geeft U als kiezer ons het vertrouwen? LGV vaart een lokale koers, landelijke politiek is niet richtinggevend en bindend. LGV roept u op 19 maart te stemmen.
Ruk u los van alle moderne media om het stembiljet op de ouderwetse wijze in te vullen. Genoeg redenen om de LGV-standpunten te delen en samen op te pakken.

Financiën
geldLGV staat voor een solide financieel beleid en is tegen lastenverhoging, bezuinigen doe je door minder uit te geven en niet door lasten te verhogen. Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie en dient er zorgvuldig met geld van u omgegaan te worden. Velsen heeft een schuld van € 130 miljoen, terwijl de begroting een omvang kent van € 150 miljoen. Jaarlijks betaalt de gemeente (U dus) € 6 miljoen aan rente en € 14 miljoen aan aflossingen. Terwijl nieuwe investeringen niet gedekt worden en zo de schuld verder oploopt. Als het zo doorgaat, krijgt u hiervoor de rekening gepresenteerd. De schuld zal moeten worden teruggedrongen. Dan kan het geld op termijn weer teruggegeven worden in de vorm van verlaging op OZB en andere lokale lasten-, waar zowel eigenaren, ondernemers en huurders voordelen van hebben.

Vervoer
cropped-fff.jpgHet standpunt van LGV aangaande hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is niet gewijzigd. De bus kan het reguliere traject volgen waarbij de bewoners in Driehuis en de Binnenhaven ook in kunnen stappen. Het doorgaande verkeer zou dan om de woonkernen geleid kunnen worden.
LGV blijft voorstander het vervoer over water te stimuleren en een goede aansluiting te vinden voor het openbaar vervoer richting Amsterdam.

Zanderige ruimten
LGV wil dat de zandvlakten in IJmuiden zo snel mogelijk bebouwd worden. Daarnaast blijft LGV zich inzetten voor beperkt tweezijdig winkelen in het kaalslagCentrum en houdt aandacht voor de andere winkelgebieden. LGV wil aantrekkelijke weekmarkten in Velsen, die aansluiten op de winkelgebieden en deze versterken. LGV wil, in overleg met natuurorganisaties, pogingen in het werk stellen de Heerenduinweg naar het strand te verlengen. Dat kan met de ontwikkeling van “Zeedorp IJmuiden” in het gebied tussen IJmuiderslag en de Keetberglaan. Dan kunnen we spreken van een aantrekkelijke badplaats, “IJmuiden aan Zee”.

Theater
LGV wil het Witte Theater naar vermogen steunen. Dit podium mag niet in “witte rook” opgaan. De amateur cultuursector mag niet het ondergeschoven kindje worden, waardoor amateurgezelschappen en de schoolkinderen in de kou komen te staan.

De Regio
Voldoende argumenten een intensieve samenwerking te onderhouden met Beverwijk en Heemskerk, dat binnen enkele jaren kan uitmonden tot de Gemeente IJmond.
cropped-foto-5.jpg
Er kan een bestuurlijke eenheid tot stand worden gebracht waar nationaal en internationaal\ rekening mee wordt gehouden. Daarbij zullen voordelen behaald worden voor onze inwoners en ondernemers. Op economisch en industrieel gebied is schaalvergroting noodzakelijk. Als de kleine hoogoventjes niet werden vervangen door twee grote, zou Tata er al niet meer zijn.
Het stimuleren van het bedrijfsleven in de IJmond wil LGV oppakken met een uitnodigend aanbesteding- en vestigingsklimaat. Waarbij de kansen voor lokale ondernemers kunnen worden verbeterd door m.n. het aanbestedingsbeleid te herzien en het vestigingsbeleid, zoals ook het Detailhandelsbeleid, IJmondiaal af te stemmen.

De Decentralisatie
lgv2014campagne 600
Zorgelijk is het dat het Rijk voorzieningen met een medische component naar de gemeente overhevelt. Dat gaat onder meer over begeleiding en kortdurend verblijf, waarvan nog niet duidelijk is wie de vergoeding uit Den Haag krijgt, de gemeente van herkomst van de cliënt of de gemeente van verblijf. Voor Velsen, met enkele instellingen binnen de gemeentegrenzen, een penibele situatie waar duidelijkheid in moet komen.
De overheveling van, jeugdzorg, AWBZ en participatie, gaat feitelijk om een bezuiniging van het Rijk. Maar de gemeente zal borg moeten staan voor de rechten en plichten van de inwoners en hier goede contracten met de instellingen over af moeten sluiten. Volgens LGV ontkom je ook hier niet aan intensieve samenwerking met omliggende gemeenten. De gelden moeten daadwerkelijk aan de decentralisaties besteed worden.

LeoKwant_2014De vele overlegstructuren die worden opgetuigd kosten tijd en geld. Ook hierin is het beter vanuit één gemeentelijke organisatie IJmond te werken. Zijn 46% van de burgemeesters, Plasterk en LGV nu zo slim om te komen tot grotere gemeenten, of is een meerderheid van de gemeenteraden zo dom. Voor LGV dus letterlijk en figuurlijk “vinger aan de pols” om de decentralisatie goed in te bedden.

Leo Kwant
LGV