Geplukte kippen (dec 2013)

De woz-waarde van de woningen is in 2014 met 6% gedaald. Toch stijgt de ozb met gemiddeld 2, 3%. Sedert 2010 zijn de woningen gemiddeld met 13,4 % in waarde gedaald.
In dezelfde periode is de koopkracht van de huishoudens met 2,8 % afgenomen. Desondanks stijgen de woz-lasten onverstoorbaar verder.

LGV constateert dat de vaststelling van de waarde van het onroerend goed losstaat van de werkelijkheid. Deze situatie voor LGV onacceptabel. Maar verhoging van de lasten zou niet nodig zijn, omdat het college met de borst vooruit kon mededelen dat er een voordelig resultaat van 2 miljoen is gerealiseerd. Dit resultaat was voor LGV de aanleiding om te bewerkstelligen de ozb-lasten zowel voor huurders en eigenaren/bewoners te matigen. Wij hebben daar tijdens de begrotingsbehandeling een amendement over ingediend, waarin wij voorstelden de OZB niet te verhogen. Dit werd echter door de overgrote meerderheid van de Raad verworpen. Wij vermoeden echter dat het college voortdurend geld moet binnen harken om andere plannen te financieren? Of levert de afbraak van de culturele sector te weinig op? De waakzame lezer kan gewoon wat voorbeelden noemen.  LGV is van mening dat er zorgvuldiger omgegaan kan worden met de bestuurlijke geldsmijterij daar moet eens in gesneden worden.

Tevens  moet eens duidelijk gemaakt worden, dat het stellen van vragen door Raadsleden over onderwerpen, waar men niets of weinig mee kan doen, dit voor de burger van Velsen enorm veel geld kost. Het komt voor dat het uitzoeken van vragen en de antwoorden die gegeven moeten worden duizenden euro’s kosten en het rendement vaak niets oplevert maar veelvuldig voor de bühne gebeurt.

Na het debacle van de vorige plannen om te komen tot een winkelcentrum, is er besloten om te komen tot een kwaliteitsimpuls van het Winkelcentrum Lange Nieuwstraat. LGV heeft een amendement ingediend, waarin gesteld is, dat naast het kwaliteitsimpuls een nader serieus onderzoek uitgevoerd moet worden voor tweezijdig winkelen aan de Lange Nieuwstraat, conform het ingediende, alternatieve plan van de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden. Dit amendement is Raadsbreed aangenomen.
Tot onze verbazing wordt op 28 november 2013 door het college een presentatie gegeven van het voornemen van een kwaliteitsimpuls, zonder tweezijdig winkelen. De reden hiervoor is dat er geen draagvlak gevonden is bij de huidige eigenaren van de kiosken. Van de 8 eigenaren willen er vijf geen uitbreiding.
Het plan voorziet nu in het weghalen van de huidige(gedeeltelijke) overkapping en het vervangen van de huidige bestaande luifels aan de gevels. (Dit kan alleen als de winkeliers hier aan willen meewerken.) Daarnaast wordt de bestrating vernieuwd en plantenbakken inclusief nieuwe verlichting gerealiseerd. Dit plan is door de overgrote meerderheid van de gemeenteraad omarmd. LGV is van mening dat dit geen kwaliteitsimpuls is maar een cosmetische opknapbeurt. Wij zijn nu zo dichtbij de realisatie van een te betalen tweezijdig winkelcentrum, maar laten het uit onze handen glippen. Er wordt door het college twee miljoen euro uitgetrokken voor deze kwaliteitsimpuls, maar LGV is van mening dat er nu doorgepakt had moet worden en de Raad voorgesteld wordt om een ruimer budget hiervoor uit te trekken, om nu eindelijk eens een leuk en gezellig tweezijdig winkelcentrum te realiseren.
Wij zijn er zo dichtbij!!!!!!!!!!
Er hoeven geen woningen gesloopt te worden, maar kiosken aankopen en slopen voor nieuwe (aaneengesloten winkelruimtes). Deze onderhandelingen hadden ons inziens met de eigenaren van de kiosken gevoerd moeten worden.

Net als met de verhoging van OZB en de handelswijze met het winkelcentrum vindt LGV, dat de burger van Velsen tekort gedaan wordt. LGV zal zich in blijven zetten om de burger ook hierin tegemoet te komen.

Geachte lezer.
Treur niet en houd goede moed. De verkiezingen in maart volgend jaar geven de kans om de zaken recht te trekken. En laat u dan niet als een geplukte kip behandelen! Levendig Gezond Velsen wenst u namens de fractie en bestuur prettige feestdagen en een Levendig en Gezond 2014

Leo Kwant

Fractievoorzitter LGV