Even afrekenen (okt 2013)

Mogen wij na 4 jaar Velsens coalitiebeleid de balans opmaken? Er waren de afgelopen periode vele plannen die niet waargemaakt konden worden door de crisis of zij zijn gestrand in het zand. De Kustvisie bijvoorbeeld kan gevoeglijk in het rariteitenkabinet opgeborgen worden. Zo langzamerhand geldt dat ook voor de plaats van het Pieter Vermeulenmuseum hierin. Stijf en star wordt vastgehouden aan de locatie bij het Binnenmeer alwaar wegen en winkeltjes bij het museum zouden moeten verrijzen. Wij zien de peutertjes en kleutertjes al bibberen op die grote zandvlakte. Voorstellen van LGV voor een haalbare locatie elders werden steevast arrogant terzijde geschoven. Onze uitlatingen over luchtfietserij zijn helaas bewaarheid geworden.

LGV krijgt overigens wel steun voor Fleur & Kleur projecten van onze Piet uit onverwachte hoek.
Voor onze jeugd is weinig te beleven in cultuur en vermaak. Het Witte Theater had daarin een voortrekkersfunctie. Wij hopen dat particuliere ondernemers het WT weer tot leven kunnen wekken. LGV heeft echter grote twijfels over de ingebrachte voorstellen om de Witte Theater / PEN-functies te behouden en wij hebben alternatieve voorstellen. Worden deze niet haalbaar geacht, dan heeft IJmuiden er weer een naargeestige bunker bij.

Dan komen we op een kardinaal punt. Het College loopt met een hoge borst, vanwege het financiële resultaat over het kalenderjaar 2013. Maar waar komt dit resultaat vandaan? Juist uit bezuinigen! Als een natte onderbroek wordt de culturele sector uitgeknepen en dan blijft er plotseling geld over?

Over de financiën valt overigens nog veel meer te zeggen. De Raad heeft het college gemachtigd om jaarlijks 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. LGV zal zich in de nabije toekomst beraden over deze handelwijze. Kunnen we niet beter de omvang van de lang lopende leningen verminderen?

LGV vindt het treurig dat de lasten in de gemeente Velsen ten opzichte van de gemeenten in Noord-Holland zo hoog zijn, terwijl er geen bijzondere prestaties voor worden geleverd. In 2014 moet de noodzaak van deze hoge lasten echt heel goed worden aangetoond!

LGV vindt dat vooral ook de woonlasten te hoog zijn in Velsen, zeker t.o.v. andere gemeenten in de regio. Onze gemeente levert ook hier echter geen extra bijzondere prestaties.

Het kan ook anders! LGV heeft geconstateerd dat de rioolheffing verlaagd is, nadat LGV dit regelmatig heeft voorgesteld. De aanhouder wint.

Wij zullen ook actie gaan ondernemen om de aanslagen OZB in overeenstemming te brengen met de feitelijke waarde van het onroerend goed, als je 2 miljoen overhoudt, is de OZB-verhoging van 3% te hoog. LGV wil dit verlagen. LGV verwondert zich al jaren over de jojoënde Velsense begrotingen. Het ene jaar hebben we zoveel tekort, dat sterk op van alles bezuinigd moet worden, het volgende jaar is er een ruim overschot. Snapt u dat?

LGV heeft het voortouw genomen voor tweezijdig winkelen in de Lange Nieuwstraat. Helaas is dit nog steeds niet tot uitvoer gekomen. Wat nu wordt voorgesteld is een cosmetische opknapbeurt. Daarom zal LGV zich (conform een raadsbreed aangenomen amendement overigens!) blijven inzetten om de voorstellen van de winkeliers voor het tweezijdig winkelen op de Lange Nieuwstraat wél uit te voeren.

Als uitsmijter: LGV zou graag langs het HOV traject een betonrandje zien, kan deze ‘s winters gebruikt worden als schaatsbaan!