Coalitievorming na de verkiezingen

Na woensdag 19 maart heeft LGV vanzelfsprekend uw stem geïncasseerd in de overtuiging -indien mogelijk- de punten uit het verkiezingsmanifest te kunnen gaan uitvoeren. Toen bleek dat de winnende partij D66Velsen, zoals in Velsen gebruikelijk, de eerste coalitieverkenning mocht uitvoeren en daarbij in de hiervoor belegde openbare bijeenkomst ook LGV uitnodigde gaf fractievoorzitter Leo Kwant hieraan graag gehoor om te kijken of er mogelijkheden waren LGV-wensen te gaan realiseren.
Al snel bleek dat D66Velsen fractievoorzitter Annet Baerveldt een coalitie voor ogen had, die niet als de vorige alles wilde dichttimmeren, maar in open dialoog -zelfs samen met de oppositie- wilde gaan bouwen aan een beter en gezonder Velsen.

Punten van LGV zoals:

  • het terugdringen van de lasten voor de Velsenaren;
  • doortrekken van de Heerenduinweg, om een tweede ontsluiting van het strand te realiseren;
  • garanderen dat de functies van het Witte Theater behouden zullen blijven;
  • goed -in regionaal verband- gaan regelen, dat bij de gedwongen overname van de zorgtaken e.d. -de zogenaamde decentralisaties- geen Velsenaren buiten de boot zullen vallen;
  • het z.s.m. invullen van de sloopplekken;
  • het realiseren van een nieuw onderkomen voor het Pieter Vermeulenmuseum samen met LifeLabs aan het IJmuider strand;
  • het stimuleren van werkgelegenheid door facilitering van o.m. MKB-ondernemingen in toerisme en industrie,

waren eigenlijk geen onderwerp van discussie.

Onderhandelen is geven en nemen

Ja, helaas bleven er wel wat wensen openstaan, o.a. voor wat betreft het HOV tracé, maar door ervaring wijzer geworden tijdens de coalitievorming na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, achtte LGV-onderhandelaar Leo het verantwoord hiervan geen breekpunt te maken. De provincie heeft hierin namelijk al duidelijk haar standpunten bepaald en de financier heeft natuurlijk een zeer belangrijke stem. Bovendien lijkt -gezien de uitslag van de verkiezingen- dat heroverwegen van het HOV tracé voor de kiezer, zelfs die in Driehuis, niet meer zo’n belangrijk punt is.
Tijdens de openbare 1e coalitie onderhandeling werd hem ook al duidelijk dat de andere keuze van het HOV traject, de auto’s over het spoor en de bus door de kernen, geen breekpunt meer voor LGV zou moeten zijn. Als de provincie dit geld namelijk niet voor de busbaan uitgeeft wordt het niet aan Velsen uitgekeerd voor andere projecten, maar hoogstwaarschijnlijk in een andere gemeente in Noord Holland uitgegeven. De kosten voor de aanleg van de weg voor autoverkeer over het spoortraject moeten dan worden verhaald op de burger van Velsen en dat wil LGV niet. Wij maken ons immers sterk voor lastenverlichting.

Bestuursverantwoordelijkheid

Wat voor LGV wel erg belangrijk is. We zijn uitgenodigd in de coalitie te komen. We hebben het uitvoeren van onze speerpunten als inzet genomen en zijn -in de overtuiging dat ze zullen worden uitgevoerd- aan het roer gekomen.

Koerswijziging

Samen met de coalitiepartners, die ook wij, de vorige zittingsperiode als burchtbezetters bestempelden, wil LGV meesturen bij de koerswijziging. Want de goede lezer heeft al opgemerkt dat het grote verschil met de voorgaande koers is, dat zelfs de oppositiepartijen worden uitgenodigd mee te denken en meesturen in de richting van de zaken waarover wij niet met elkaar van mening verschillen.

Wethouder Bal en de LGV-fractie

Onze wethouder Floor Bal, kent de functie. Is bij vriend en vijand bekend om zijn gedegen dossierkennis en staat te popelen de taken in zijn portefeuille uit te gaan voeren. LGV gaat er voor. Met name de zittende raadsleden: Leo Kwant en Piet van Deudekom, aangevuld met de nieuw gekozenen: Fred Kappen, Sige Bart en als steunfractieleden Rob van Schie en Frits Vrijhof jr. Velen hebben ons met dit resultaat gefeliciteerd en wensen ons en de nieuwe coalitie succes. SAMEN en IN OPEN DIALOOG zijn -ook voor LGV- binnen de nieuwe coalitie de belangrijkste kernwoorden voor de komende coalitieperiode.

LGV achterban

Voor LGV-leden en stemmers gaat er het een en ander veranderen. Met een LGV-wethouder in het college en bestuursverantwoordelijkheid lijkt ons regelmatig contact met de achterban nu meer dan ooit noodzakelijk. Raadplegingen, vergaderingen en rapportages liggen voor de hand. Het bestuur zal zich hier de komende tijd op beraden en zeer binnenkort een ledenvergadering beleggen, waarin nieuwe bestuursleden zullen kunnen worden gekozen en de plannen worden voorgelegd waarmee ingespeeld zal moeten worden op de nu ontstane veranderde politieke situatie voor onze lokale politieke beweging.