LGV wil leefbare en veerkrachtige wijken met een betere mix en spreiding van betaalbare woningen en woningtoewijzing van specifieke doelgroepen over alle kernen van de gemeente Velsen.

De verscheidenheid aan woningen in een wijk zal ook van invloed zijn op de verscheidenheid van de samenstelling van de bevolking in de wijk.

 “Door differentiatie geen segregatie”

LGV wil met een gebiedsgerichte aanpak de “Veerkracht” van wijken met veel sociale huurwoningen structureel vergroten. Dit geldt in het bijzonder voor IJmuiden en Velsen-Noord. Voor LGV heeft een gebiedsgerichte aanpak komende jaren de hoogste prioriteit, boven hotelletjes in recreatiegebieden, het onderwater laten lopen van de binnenduinrand en de (te) ambitieuze plannen met onbetaalbaar en onhaalbaar bouwen op het strand.

Aan de Veerkracht van een wijk kunnen we gezamenlijk werken door:

  • Het verbeteren van de leefomgeving met aandacht voor voorzieningen, openbare ruimte en kwaliteit van gebouwen.
  • De herstructurering van de bestaande woningvoorraad en voorzieningen aan te pakken met een afgestemde gespreide woningtoewijzing en vraaggericht gebruik van voorzieningen.
  • Een sociale aanpak vorm te geven door de veiligheid te verbeteren en de sociale ondersteuning, zoals het talenonderwijs, te versterken.
  • De juiste programmering van woningbouw en infrastructuur uit te werken, de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren en woningvoorraad te veranderen.

De opgave in een bepaalde wijk van de gemeente vraagt om een bijdrage vanuit de gehele gemeente. De opgave in de ene wijk vraagt dus ook om een samenhangende uitwerking in een andere wijk. Veerkracht vraagt om een natuurlijk bondgenootschap van bewoners, organisaties op het fysieke en in het sociale domein in de gehele gemeente. Mensen maken gezamenlijk de wijk, met een huis voor iedereen.

Het vereist moed, doorzettingsvermogen, creativiteit en leiderschap om voor de lange termijn verstandige keuzes te maken, ook als die schuren met bestaande posities en korte termijn belangen. LGV durft mee te denken en te werken om voor de lange termijn met een gebiedsgerichte aanpak de “Veerkracht” van onze wijken in Velsen te verbeteren en daar de bestuurlijke verantwoording voor te nemen.