0638510095 info@lgv-velsen.nl

LGV2014logoblauw

Eindejaars-overdenking

Zo rond de kerstdagen en oud en nieuw kunnen wij als LGV -terugkijkend- de balans opmaken. Wat heeft het college van Burgemeester en Wethouders in de afgelopen bestuursperiode gedaan en wat vinden wij hier terug dat in ons verkiezingsmanifest stond en in het coalitieakkoord is terug te vinden.

Lastenverlichting burgers
Wij constateren verheugd, dat wat wij vanuit ons verkiezingsmanifest ingebracht hebben, nu al voor een groot deel verwezenlijkt is. De meerjarenbegroting geeft op termijn een positief resultaat. Eén van in het oog springende resultaten: verlaging van de lasten voor de burgers van Velsen.
Met de HVC worden nog steeds geldonderhandelingen gevoerd met als inzet een lager tarief voor de afvalinzameling. Dit zal ook weer lagere kosten voor de burger betekenen. Wij verwachten, dat de resultaten van de onderhandelingen in het voorjaar 2016 bekend zijn.

Kwaliteit leefomgeving
12316369_1107876982591036_3649813120101597518_n
In de strategische agenda is opgenomen, dat een goede kwaliteit van de openbare ruimte bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Concreet: de inrichting van de Lange Nieuwstraat is in uitvoering met aansluitend de revitalisering van het winkelgebied in het centrum, inclusief het Velserduinplein.
De aanleg van het Willebrordpark en de herinrichting van de IJmuiderstraatweg zijn al afgerond, samen met het daarbij behorende wandelpad langs het Noordzeekanaal, dat de aansluiting op het wandelpad 11033811_972603386118397_7736959665944796181_ndoor Oud- IJmuiden. Op initiatief van LGV zijn op deze route informatieborden geplaatst, waarop de wandelaar informatie kan vinden over het wel en wee van dit historische gebied. De LGV-motie hiertoe kreeg raadsbrede steun.
Onze ‘jonge garde’ kreeg hierop de smaak te pakken en diende maar direct een motie in om Street Art in de gemeente te laten uitvoeren. Jazeker, ook raadsbreed aangenomen. LGV gaat ervan uit dat deze motie uitgevoerd gaat worden in de vorm van een Street-Art/ Street-Paint festival. Niet alleen om de gemeente Velsen extra kleur te geven, maar ook om bezoekers, die in Amsterdam verblijven, te verleiden tot een bezoek aan Velsen. Er komen elk jaar meer bezoekers naar onze regio en LGV wil dat ook onze gemeente daar optimaal van profiteert. Meer aandacht voor het openbaar groen blijft ons streven. Ongetwijfeld was het u al opgevallen dat het onderhoud inmiddels weer is opgepakt.

LGV maakt zich sterk voor behoud en identiteit van de Velsense dorpskernen en ondersteunt van harte initiatieven om deze te behouden. cropped-WitteTheater1.jpgWij hebben ruim aandacht besteed aan het behoud van het Witte Theater en zijn, als plaatselijke partij, bijzonder trots, dat mede door LGV dit Theater met zijn functies behouden is. Veel Velsenaren hebben de weg naar het Witte Theater gelukkig weer gevonden.

Volop bouwactiviteiten
De kaalslag in IJmuiden is voor iedere burger van Velsen een bron van ergernis. LGV heeft zich altijd ingezet om tot bebouwing te komen. De Lange Nieuwstraat Noord-West -door onze, veel te vroeg overleden ex- voorzitter Gerard Vosse, steevast de KAMELEN RENBAAN genoemd- wordt in 2016 bebouwd! Er worden 100 woningen gebouwd, waarvan 80 woningen in de sociale huursector! De oplevering wordt eind 2017 verwacht. Daarnaast zijn er vergaande ontwikkelingen voor de bebouwing van het voormalige KPN terrein. Hier zal in 2016 ook meer duidelijkheid over zijn. Met de constante bebouwing in Oud-IJmuiden, waar schitterende woningen gerealiseerd zijn, en de plannen voor het centrum van IJmuiden, zet dit college -in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en bouwontwikkelaars- IJmuiden prima op de kaart.

Er zullen in 2016 nog meer plannen met betrekking tot herstructurering en nieuwbouwplannen ontwikkeld worden. Denk hierbij aan de De Noostraat (de entree van IJmuiden) en de ontwikkelingen aan de Hofgeest in de Velserbroek, inclusief de verplaatsing van de voetbalvereniging VSV. Er komt in de Velserbroek geen woonwagenkampje, maar er worden appartementen gebouwd.

In Santpoort–Noord is gestart met de bouw van appartementen voor senioren. Gestreefd wordt om op kort termijn de locatie waar voorheen de IJmond MTS in Santpoort–Zuid stond te ontwikkelen met een supermarkt en woningen.

Ontsluiting strand
Het verlengen van de Heerenduinweg naar het strand, zodat er een aansluiting komt vanaf het strand naar IJmuiden, heeft LGV niet kunnen realiseren. Wel komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van een aansluiting van het strand naar IJmuiden rond het gebied tussen de Kromhoutstraat en Ampèrestraat en eventueel op lange termijn woningbouw.

De decentralisaties
De 3 decentralisaties worden IJmondiaal opgepakt en door deze samenwerking zal de zogenaamde zachte landing verder uitgewerkt moeten worden. Er is een IJmondiale Strategische agenda vastgesteld, waardoor de nauwere IJmodiale samenwerking verder ontwikkeld kan worden.

Om tot een goede samenwerking te komen in een college van Burgemeester en Wethouders moet er ruimte zijn voor elkaars standpunten. Het coalitieakkoord en het daaraan gekoppelde collegeprogramma komt daar dan uit voort. LGV is blij dat een aantal belangrijke elementen uit ons verkiezingsmanifest al gerealiseerd zijn. Anderen nog gerealiseerd gaan worden. LGV komt -zoals beloofd- haar beloften na! Helaas kon niet alles uit ons verkiezingsmanifest gerealiseerd worden. Bij onderhandelingen is het geven en nemen en de stem van de meerderheid die telt. Dat is het principe van de democratie.

Er ligt een nieuw jaar voor ons. Ook in 2016 zullen wij ons inzetten voor alle inwoners van onze gemeente en zullen wij ons verkiezingsmanifest trouw blijven.

Wanneer u persoonlijk van gedachten wilt wisselen met onze fractie bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen. Wij bieden u graag een luisterend oor. Als inwoner van onze gemeente heeft u hier recht op.

Fractie en bestuur van LGV wensen u fijne Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gelukkig maar vooral gezond 2016 toe.

Namens allen, Leo Kwant, fractievoorzitter.

image