Column 91 – Eindejaar 2016

De burger in positie

Het jaar 2016 loopt bijna ten einde en is het goed om als politieke partij terug te blikken op het afgelopen jaar en de jaren daarvoor.
LGV, de lokale partij, is in 2014 toegetreden tot de coalitie. Dan wordt gelijk de vraag gesteld en wat heeft LGV dan in de afgelopen jaren gedaan en wat is er van de beloftes uit het verkiezingsmanifest gerealiseerd?

Als je als politieke partij in de oppositie zit kan je van alles roepen. Wat niet goed is of hoe het anders moet, maar concreet wordt dit dan niet gerealiseerd. Maar kan je daar aan werken als je in de coalitie zit en met de andere partijen uit de coalitie een programma hebt opgesteld om die doelen te realiseren.

Doelen bereikt!

LGV heeft aangegeven bestuurlijke verantwoording te willen en te kunnen nemen. In het verkiezingsmanifest van LGV, de lokale partij, hebben wij een aantal doelen aangegeven, die wij graag gerealiseerd zien. Wij hebben goed geluisterd naar de burger en proberen via die wensen, de burger in positie te brengen. Gelukkig kunnen wij constateren, dat een een aantal van die doelen nu reeds gerealiseerd zijn of gerealiseerd gaan worden.

Financiën

Wij kunnen ons ten eerste verheugen, dat het zittende college, waar LGV, deel van uitmaakt, er voor heeft gezorgd dat wij in een financieel gezonde gemeente wonen, en dat de meerjarenbegroting er gunstig uitziet voor onze gemeente.
LGV heeft aangegeven, dat wij geen lokale lasten verhoging willen.
De OZB is niet extra verhoogd, maar volgt de inflatie. Er zijn onderhandelingen gevoerd, door drie wethouders uit de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, waar Velsen vertegenwoordigd was door wethouder Floor Bal (LGV) voor het afsluiten van een nieuw contract mbt. de afvalstoffenheffing. Het resultaat van die onderhandeling mag er zijn: De afvalstoffenheffing gaat omlaag, waardoor de burgers van Velsen en de andere genoemde gemeenten, minder gaan betalen. Zoals gezegd een prima resultaat, maar LGV heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota en de Begroting aangegeven, dat wij zullen trachten de totale woonlasten nog verder te laten dalen.

Lege plekken

Door veel burgers is als speerpunt aangegeven het bouwen op de lege gaten in IJmuiden. Dit was ook een speerpunt van LGV.
Gelukkig kunnen wij meedelen, dat het lege gat aan de noordkant van de Lange Nieuwstraat op korte termijn bebouwd gaat worden. Hier komen zowel huurwoningen als Koopwoningen. Het lege gat op het voormalig KPN terrein gaat bebouwd worden met een supermarkt en woningen. Dit gaat vaste vormen aannemen en in 2017 zal meer bekend worden over de mogelijke start van de bebouwing. De bebouwing van Oud-IJmuiden is een parel voor deze gemeente geworden.

Burgerparticipatie

Door wethouder Floor Bal zijn er prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties voor 2017 en hierna zullen z.s.m. de afspraken voor 2018 en de daaropvolgende jaren gemaakt moeten worden. Belangrijk feit hierbij is, dat de huurdersraden, de vertegenwoordigers van de huurders, als volwaardig gesprekspartner mede deze afspraken hebben gemaakt. Een voorbeeld van participatie!
Er zijn afspraken gemaakt over huurbeleid, woningbouw, verduurzaming van huurwoningen etc.
Er wordt gesproken over het opzetten van een warmte- en koudenet met restwarmte van Tata Steel. Tevens het gebruik van warmte uit riolen, wat zeer recent toegepast is bij het Vellesan college in samenwerking met de gemeente Velsen, Dunamare en het Vellesan college.

Er is echter in de gemeente Velsen nog een leeg gat, dat nog steeds niet bebouwd is, het zogenaamde Blekersduin terrein in Santpoort -zuid.
Al jaren lopen hier plannen voor, die iedere keer om diverse reden en bezwaren van omwonenden niet uitgevoerd konden worden.
Er is echter nu een doorbraak en het plan dat nu ingediend is en waar een omgevingsvergunning voor aangevraagd is, heeft de goedkeuring gekregen van de meerderheid van de gemeenteraad.
Er was een heftige discussie over de omvang en hoogte van de geplande woningbouw.

De gemeenteraad heeft zich eerder unaniem uitgesproken over spreiding van statushouders over de gehele gemeente Velsen. Het is daarom erg jammer, dat Velsen Lokaal, SP, en de VVD, het Raadsvoorstel voor de geplande woningbouw op het Blekersduin te Santpoort-Zuid niet hebben ondersteund.
Met bebouwing van woningen in het midden segment, die op die lokatie gepland staat, wordt de doorstroming bevorderd vanuit sociale huurwoningen.
Daarnaast worden er mogelijk nog zorgwoningen op dit complex gebouwd door de woningcorporatie in de sociale huursector, omdat woningcorporaties allen nog in de sociale huursector mogen bouwen.

‘Scheef’ wonen

Huurders in sociale huurwoningen, die zgn. scheef wonen kunnen naar de woningen in het middensegment doorstromen, waardoor die sociale huurwoningen in Santpoort -zuid beschikbaar komen, waar huurders uit Velsen, die op de wachtlijst staan en statushouders gehuisvest kunnen worden.
Hier kom je de afspraak en toezegging na, als Raad om spreiding over de gehele gemeente te realiseren. Als dit niet door directe nieuwbouw sociale huurwoningen kan, dan via de indirecte weg. Je kunt een particulier op zijn eigen grond niet verplichten sociale huurwoningen te bouwen. Maar helaas die genoemde partijen willen die kans, voor spreiding op de indirecte manier,  in Santpoort – zuid niet realiseren. Gelukkig heeft de meerderheid van de Raad wel ingestemd, anders zou het een gemiste kans zijn.

Tevens heeft Velsen een woningbouw opgave voor de komende jaren van 900 woningen. In het Provinciehuis is dit RAP rapport gepresenteerd. LGV was daarbij, als enige politieke partij uit Velsen, bij aanwezig.

Andere plannen

Er wordt uitvoering gegeven aan de 5 Impulsprojecten , te weten

  • Techport- IJmond
  • Kustvisie en BRAK
  • Offshore Windenergie
  • Havenkwartier
  • City marketing en Rauw aan Zee

om Velsen nog meer op de kaart te zetten en de ontwikkelingen aan de kust met de Kustvisie gaat ook steeds meer vaste vormen aan nemen.
Op het gebied van het Social Domein wordt IJmondiaal zeer goed samengewerkt met prima resultaten.

Door een motie van LGV is Street Art aan het havengebied door middel van een festival gerealiseerd, daarnaast zijn door een motie van LGV informatiepanelen geplaatst aan het wandelpad langs het Noordzeekanaal.
Het geeft een vrolijk gezicht aan de panden van de voormalige vishal en informatie over Velsen langs het Kanaal.

Luisteren

Via de wijkplatforms probeert LGV te inventariseren wat leeft onder de burgers. Zo ook in Velsen-Noord, waar onder andere de woonomgeving rond de Noorderlaan tijdens de wijkschouw onder de aandacht is gebracht.
Daarnaast heeft de gehele leef en woonomgeving van Velsen-Noord de aandacht.

LGV bijdrage

U merkt dat er keihard gewerkt wordt door het college van B&W en LGV haar steen daar behoorlijk aan bijdraagt.
LGV blijft zich volledig inzetten voor de burger en er staat nog meer op stapel, teveel om nu te benoemen. in een volgende uitgave zullen wij u hier nader over berichten. De klus is nog lang niet klaar.

Namens de fractieleden, steunfractieleden en het bestuur van LGV wens ik u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.

Leo Kwant
Fractievoorzitter LGV De Lokale Partij.

(21 x bekeken)